NAI GPI
A 309, 26 bld., K. Amanzholov str.
Astana, 010000 Kazakhstan
t+77172258483 m+380971235029
Anna
Sigodzinskaya
Manager